منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

آموزش تصویری بستن باند و چسب مچ پا در آسیبهای مختلف

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation  in Sport and Exercise

متن کامل کتاب انگلیسی Advances in Motivation in Sport and Exercise

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی  سبک تربیت کودکان  و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی سبک تربیت کودکان و احتمال ابتلا به اعتیاد (به زبان انگلیسی)

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی پژوهشی بررسی رابطه ساده و چندگانه شیوه های فرزندپروری و تروماهای اوایل

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

مقاله علمی میزان رضایت دانشجویان از مراکز کامپیوتر

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

متن کامل کتاب جیبی آسیبهای ورزشی، تشخیص و درمان

گروه محصول:

مقاله علمی پژوهشی رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویانقیمت: ۱۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 8    رابطه شیوه های فرزندپروری و گرایش به اعتیاد در دانشجویان

 

چکیده

مقدمه: خانواده زیربنایی­ترین و اساسی ترین شکل­دهنده و زمینه ساز مصرف مواد به شمار می­رود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری (مقتدرانه، سهل گیرانه و مستبدانه) به عنوان یکی از مهمترین عوامل خانوادگی موثر بر رشد کودک و آمادگی اعتیاد در دانشجویان صورت گرفت.

مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام که در نیمسال دوم تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­دهند. به منظور انجام این پژوهش 220 نفر به روش تصادفی چندمرحله­ای انتخاب شدند و پرسشنامه های شیوه های فرزندپروری بامریند (1972) و آمادگی اعتیاد (زرگر، 1385) را تکمیل نمودند. داده ها با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه ورود و با کمک نرم افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  

يافته های پژوهش: نتایج حاصل از تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه با آمادگی اعتیاد رابطه منفی و شیوه­های فرزندپروری سهل­گیرانه و مستبدانه با آمادگی اعتیاد رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که شیوه های فرزندپروری (مقتدرانه، سهل­گیرانه و مستبدانه) حدود 38 درصد از واریانس آمادگی اعتیاد را تبیین می­کند.

بحث و نتيجه گيري: بر اساس یافته های پژوهش حاضر شیوه های فرزندپروری یکی از عوامل تاثیرگذار بر گرایش دانشجویان به سوء مصرف مواد می باشد لذا فعالان و مسئولان حوزه بهداشت جامعه بایستی تدابیری جهت افزایش آگاهی والدین در زمینه ی آموزش شیوه های فرزندپروری